Zakres Usług

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie świadczy na poziomie obowiązujących standardów osobom wymagających całodobowej opieki z powodu choroby usługi:

1/ w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania
 • odzież
 • obuwie

2/ w zakresie potrzeb opiekuńczych:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3/ w zakresie usług wspomagających:

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • umożliwienie utrzymania i rozwoju kontaktów z rodziną i środowiskiem
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców

4/ w zakresie potrzeb zdrowotnych:

 • umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych
 • zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze