KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest:

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie,

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice,

tel. 436785185,

reprezentowany przez Dyrektora;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@d-edu.pl;

3) Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym jak również w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę na podstawie Art 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 222 §1 Kodeksu pracy; monitoring nie rejestruje dźwięku;

4) Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren parkingu przed zakładem oraz brama wjazdowa, jak również korytarze i hole wewnątrz budynku;

5) Zapisy monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane firmie serwisującej infrastrukturę monitoringu oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu będą przechowywane przez okres 11 dni; w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

7) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania;

8) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.