KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTKOWIE

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice, tel. 43 678-51-85, e-mail: dpssekretariat@wp.pl reprezentowany przez Dyrektora;

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych Panią Eweliną Witosławską pod adresem e-mail: inspektor@d-edu.pl;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach zapewnienia ciągłości całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców DPS określonych w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, ustawie o pomocy społecznej, ustawie o zdrowiu psychicznym;

4) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e); administrator będzie przetwarzał dane szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit.. b), c), RODO;

4) Państwa dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa (instrukcja kancelaryjna);

6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.